Lyžovanie

Príchod:
calendar
Odchod:
calendar
Počet osôb:
minus plus
Cena za osobu / noc:

Stát / Oblast: 
plus
Středisko: 
plus
Typ ubytovania: 
plus
Požadujem: 
plus Zrušit vše
Vyhľadaj

Kontaktujte nás

+420 542 215 267 » viac

Kontaktujte nás:

Pre zobrazenie všetkých kontaktov prosím kliknite

Podmínky uživania

Prečo s nami na dovolenku

 • Zázemie stabilnej spoločnosti
 • Rozsiahla databáza ubytovacích kapacít všetkých typov
 • On-line rezervácie a platba z domova
 • Viac ako 20 kritérií pre vyhľadávanie
 • Detailne spracovaná ponuka s informáciami o okolí
 • Jedinečné vyhľadávanie cez mapu Google
 • Rozsiahle fotogalérie ubytovacích jednotiek
 • Široká ponuka zliav (First minute, Last minute, Špeciálne ponuky)
 • Garancia najnižších cien
 • Pre rezerváciu väčšinou stačí zaplatiť zálohu
 • Dovolenka na splátky
 • Zľavy pre stálych zákazníkov
 • Destinačné stránky
 • Užitočné informácie na cestu
 • Okrem predností ponúkaných objektov uvádzame aj prípadné nedostatky
 • Dôvera klientov z 35 krajín
 • Sme členom národných centrál cestovného ruchu AČCKA (CZ), SACKA (SR), DRV (DE), PIT (PL).
 • Panoramatické zábery okolia

Všeobecné smluvní podmínky

platné od 02.01.2014

Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky, dále jen podmínky, ADRIA DATABANKA s.r.o., jsou platné pro všechny služby cestovního ruchu a zájezdy, dále jen služby, poskytované cestovní kanceláří ADRIA DATABANKA s.r.o., IČ: 26939207, se sídlem v Brně, Panská 397/2, PSČ 602 00, Česká republika, zapsané u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46479, dále jen CK a tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu nebo smlouvy o zájezdu, dále jen smlouva, uzavřené mezi zákazníkem a CK. Zákazníkem CK může být buď fyzická osoba nebo právnická osoba, v jejíž prospěch byla smlouva s CK uzavřena.

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká na základě uzavřené smlouvy. Právní vztah mezi zákazníkem a CK se řídí ustanoveními z.č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, smlouvou a těmito podmínkami. Smlouva může být uzavřena přímo s CK nebo s jejím externím prodejcem, který je k tomu oprávněn na základě mandátní smlouvy uzavřené s CK a udělené plné moci, o čemž je zákazník oprávněn se na požádání u externího prodejce přesvědčit.

Osoby mladší 15-ti let se mohou služeb CK zúčastnit pouze za předpokladu, že jsou dopro-vázeny osobou starší 18-ti let a se souhlasem zákonného zástupce. Osoby ve věku od 15-ti do 18-ti let se mohou služeb CK zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

CK je pojištěna proti úpadku ve smyslu z.č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, a doklad o tomto pojištění CK je zveřejněn na webových stránkách CK. Kopie dokladu o pojištění CK dle z.č. 159/1999 Sb. je zasílána e-mailem zákazníkovi spolu s návrhem smlouvy.

Vznik smluvního vztahu a uzavření smlouvy

Smluvní vztah

SSmluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří ADRIA DATABANKA s.r.o. (dále jen CK) vzniká na základě Smlouvy o poskytnutí služeb cestovního ruchu nebo Cestovní smlouvy (dále jen "smlouva") uzavřené zákazníkem (příp. jeho zplnomocněným zástupcem) s CK (případně jejím zplnomocněným prodejcem) a na základě úhrady zálohové částky na účet CK.

V případě, že zákazník v termínu uvedeném ve Výzvě k úhradě neuhradí CK částku uvedenou ve Výzvě k úhradě nebo v tomto termínu nedoručí jím podepsaný návrh smlouvy CK, má CK za to, že zákazník již nemá zájem o předmětné služby a předmětné služby nebudou zákazníkovi dále rezervovány.

Uzavření smlouvy

Návrh smlouvy předkládá zákazníkovi CK nebo její externí prodejce. Po podpisu návrhu smlouvy zákazníkem jej zašle zákazník CK v jednom vyhotovení a to buď poštou nebo naskenovaný e-mailem.

Zákazník rovněž uzavřením smlouvy potvrzuje, že je seznámen s hlavními charakteristikami poskytovaných služeb dle nabídky CK, dále s podmínkami pojištění záruky pro případ úpadku CK dle z.č. 159/1999 Sb. Uzavřením smlouvy s CK zákazník rovněž potvrzuje, a to i za osoby, které s ním mají čerpat sjednané služby, že mu nejsou známa žádná omezení, ať již zdravotní či jiná, která by účastníkům bránila v účasti na sjednaných službách, případně která by vyžadovala v průběhu čerpání služeb zvláštní péči, nebo na které by měl zákazník CK upozornit.

Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že je mu znám obsah smlouvy, a že souhlasí s všeobecnými podmínkami. Obsah uzavřené smlouvy je určen smlouvou, dále těmito podmínkami, obsahem nabídky sjednaných služeb na webových stránkách CK, případně zvláštními podmínkami pro určité služby, které budou v potvrzení o rezervaci.

Cena a úhrada služeb

Služby zahrnuté v ceně jsou uvedeny na webových stránkách v ceníku služeb ubytovací jednotky. Cena pobytu zahrnuje ubytování. Strava a další služby jsou zahrnuty v ceně pobytu pouze v případě, je-li to výslovně uvedeno ve smlouvě. Poplatky nezahrnuté v ceně pobytu je zákazník povinen uhradit na místě ubytovateli. U většiny ubytovacích kapacit, které CK nabízí, je cena pobytové taxy již zahrnuta do ceny ubytování. Pouze u některých objektů je nutno pobytovou taxu hradit zvlášť až v místě ubytování po příjezdu. Tato informace je vždy u příslušné nabídky na webových stránkách CK zřetelně uvedena v ceníku služeb (ceník příplatků v EUR). V případě nedodržení termínu splatnosti Výzvy k úhradě nebo uhrazení částky nižší než je uvedená ve Výzvě k úhradě, může CK odstoupit od smlouvy.

Platební podmínky

Zákazník se zavazuje uhradit CK zálohu na úhradu ceny služeb ve výši uvedené na konci popisu objektu v odstavci Způsob platby tohoto domu v termínu uvedeném ve Výzvě k úhradě, a to po předložení návrhu smlouvy a Výzvy k úhradě. Záloha na úhradu služeb je počítána z celkové ceny. Doplatek ceny uhradíte na místě majiteli objektu v Chorvatsku, Slovinsku nebo Itálii v eurech. Tuto částku budete mít uvedenou v potvrzení o rezervaci, které od nás obdržíte po zaplacení zálohy. Při rezervaci pobytu objektů, u kterých je nutno uhradit naší CK celkovou částku za pobyt, je třeba zaplatit 50% ceny pobytu. Zbývajících 50% ceny je třeba uhradit nejpozději 45 dní před termínem nástupu. Pokud budete objednávat v termínu kratším než je 45 dní před odjezdem, bude Vám účtováno 100% ceny pobytu. Po obdržení platby a smlouvy podepsané zákazníkem, CK smlouvu zákazníkovi potvrdí e-mailem, že byla uzavřena smlouva a že obdržela zálohu. Úhradu ceny služeb je zákazník povinen provádět pod variabilním symbolem uvedeným ve Výzvě k úhradě./p>

Prodává-li služby externí prodejce CK, může být tato záloha zaplacena i prostřednictvím tohoto externího prodejce. Právo zákazníka na poskytnutí služeb CK vzniká zaplacením plné ceny služeb. Nesplní-li zákazník tento závazek, je CK oprávněna odstoupit od smlouvy. V takovém případě má CK nárok na náhradu škody a odstupné dle těchto podmínek viz článek 11 této smlouvy.

Práva a povinnosti CK

CK je oprávněna zejména:

 1. za podmínek uvedených v těchto podmínkách změnit podmínky sjednaných služeb,
 2. za podmínek uvedených v těchto podmínkách odstoupit od smlouvy,
 3. neposkytnout finanční náhradu v případě, že zákazník z vlastní viny nečerpá sjednané služby.

CK je povinna zejména:

 1. poskytovat zákazníkovi služby dle sjednané smlouvy řádně,
 2. informovat zákazníka o všech změnách v poskytovaných službách,
 3. bezodkladně vrátit zákazníkovi jedno vyhotovení podepsané smlouvy poté, co obdržela od zákazníka jím podepsaný návrh smlouvy a zálohu na úhradu služeb,
 4. po zaplacení zálohy nebo celkové ceny (v případě, že klient hradí 100 % ceny naší CK) za služby uvedené ve smlouvě poskytnout zákazníkovi poštou nebo e-mailem veškeré informace a podklady nezbytné pro čerpání sjednaných služeb, a to:
  1. Potvrzení rezervace, kterým se zákazník prokazuje v místě čerpání služeb, s následujícími údaji:
   • jméno a příjmení zákazníka,
   • počet dospělých osob a zvlášť počet dětí dle věkových kategorií,
   • datum příjezdu a odjezdu,
   • název objektu dle serveru www.ubytovanie-chorvatsko.com a název objektu v místě,
   • jméno majitele objektu,
   • telefonní spojení na majitele/odpovědnou osobu,
   • adresa objektu,
   • specifikace uhrazených služeb, přesnou výši doplatku a přehled příplatků.
  2. Pokyny na cestu – Itinerář.

Pokud zákazník zjistí nesrovnalosti ve výše uvedených pokynech, upozorní na ně CK.

Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo zejména:

 1. na řádné poskytnutí smluvně zajištěných a zaplacených služeb,
 2. vyžadovat od CK informace, které jsou CK známy, a které se týkají sjednaných služeb,
 3. právo být seznámen s případnými změnami ve sjednaných službách,
 4. právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy,
 5. právo na reklamaci vad služeb a její vyřízení v souladu s platnou právní úpravou a těmito podmínkami,
 6. právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, před nepovolanými osobami.

Zákazník je povinen zejména:

 1. poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK požadované údaje ve smlouvě, včetně jakýchkoliv změn takových údajů a předložit podklady CK dle jejich požadavků,
 2. zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osobám, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
 3. mít souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let čerpá služby bez jeho doprovodu a dohledu,
 4. nahlásit spolucestující děti i v případě, že nehradí náklady za jejich pobyt,
 5. nahlásit jakoukoliv změnu v osobě účastníka uvedeného ve smlouvě,
 6. uhradit CK sjednanou cenu za služby dle smlouvy,
 7. zkontrolovat, zda jsou všechny zaplacené služby uvedeny v Potvrzení rezervace,
 8. při příjezdu na místo ubytování předložit majiteli objektu nebo jím pověřené osobě ke kontrole Potvrzení rezervace a uhradit příplatky v něm uvedené na základě smlouvy,
 9. převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanovenou dobu na místo počátku čerpání služeb se všemi požadovanými doklady,
 10. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků nebo dodavatelů služeb, a pokud škodu způsobí, tuto na své náklady odstranit,
 11. respektovat celní a devizové předpisy států, do kterých zákazník cestuje,
 12. zajistit si platné cestovní doklady, včetně víz a dalších náležitostí potřebných pro vycestování do konkrétní destinace (např. lékařská potvrzení, vakcinaci atd.). Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, (www.mzv.cz).
 13. řídit se informačními materiály CK, které upřesňují podmínky čerpání služeb,
 14. dbát na včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči CK nebo dodavatelům služeb dle těchto podmínek, v případě jakýchkoliv závad při čerpání služeb neprodleně informovat CK telefonicky postupem dle čl. 12 těchto podmínek,
 15. v případě odstoupení zákazníka od smlouvy oznámit toto odstoupení písemně CK a uhradit odstupné dle těchto podmínek, pokud na ně vznikl CK nárok.

Ubytování

Ubytování je zásadně zajišťováno pouze pro počet osob sjednaných ve smlouvě a uvedených v Potvrzení o rezervaci. Bude–li chtít zákazník oproti uzavřené smlouvě ubytovat v objektu více osob nebo zvíře, je majitel objektu nebo jím pověřená osoba oprávněn odmítnout osoby navíc a zvíře nebo je ubytovat v objektu za příplatek.

Příjezd a odjezd

Příjezd zákazníka do objektu ubytování by se měl uskutečnit mezi 14,00 hod. a 19,00 hod. (pokud není v potvrzení rezervace uvedeno jinak) v den zahájení čerpání služeb. V den ukončení čerpání služeb zákazník opouští ubytovací jednotku do 10,00 hodin. Pokud by měl zákazník přijet po 19,00 hod., je nutno včas informovat majitele objektu nebo jím pověřenou osobu (kontakt uveden v Potvrzení rezervace), popřípadě zaměstnance CK.

Změna podmínek smlouvy

Je-li z objektivních důvodů nutné před zahájením čerpání služeb změnit podmínky smlouvy, může CK navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Vede-li navrhovaná změna smlouvy ke změně ceny služeb, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout se, zda od smlouvy odstoupí či nikoliv. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy, od smlouvy neodstoupí, a toto odstoupení nedoručí CK, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí.

Před zahájením čerpání služeb může zákazník CK písemně oznámit, že se sjednaných služeb místo něho zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Dnem doručení tohoto oznámení CK se tato osoba uvedená v oznámení stává zákazníkem CK. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový zákazník odpovídají společně a nerozdílně za úhradu sjednaných služeb.

V případě, že zákazník chce provést změnu v objednaných službách (změna termínu, počtu osob, způsobu platby apod.), musí tento záměr oznámit CK písemně nebo e-mailem. Za každou změnu služeb po vystavení výzvy k úhradě je zákazník povinen uhradit CK manipulační poplatek ve výši 40 EUR (platí pro změny uskutečněné nejméně 30 dní před nástupem), změny 29 dní až 1 den před nástupem jsou za poplatek 80 EUR. Za jednu změnu služeb se považuje i více změn služeb (např. změna termínu a počtu osob) učiněných jedním návrhem na změnu služeb. Změna služeb se považuje za odsouhlasenou teprve v případě, že změnu potvrdí CK zákazníkovi písemně nebo e-mailem a zákazník uhradí manipulační poplatek za změnu (je-li zákazník povinen tento manipulační poplatek platit).

V případě, že změna objednaných služeb představuje navýšení ceny služeb, považuje se změna za potvrzenou v okamžiku, kdy na výzvu CK zákazník uhradí rozdíl v ceně. O tom, zda ze změny služeb vyplývá změna ceny, bude CK informovat zákazníka. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.

Snížení počtu objednaných ubytovacích jednotek či změna objektu se považuje za odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

CK může odstoupit od uzavřené smlouvy se zákazníkem:

 1. z důvodů zániku možnosti poskytnout objednané služby z objektivních důvodů.

  V případě zrušení služeb CK z objektivních důvodů, může se CK zprostit odpovědnosti za škodu vůči zákazníkovi z důvodu zrušení služeb jen v případě, že ke zrušení služeb došlo v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na CK požadovat.
 2. z důvodu porušení smlouvy zákazníkem.

  Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením čerpání služeb zákazníkem z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je zákazník povinen uhradit CK dále stanovené odstupné uvedené v čl. 11. těchto podmínek. Rozdíl mezi částkou, kterou CK od klienta za předmětné služby obdržela, a tímto odstupným, bude zákazníkovi vrácen.

Zákazník může odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoliv za podmínek stanovených ve smlouvě nebo za těchto podmínek:

 1. nesouhlasí se změnou služeb navrženou CK z objektivních důvodů.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy proto, že nesouhlasí se změnou služeb navrženou CK z objektivních důvodů, má zákazník právo požadovat, aby mu CK nabídla na základě nové smlouvy jiné služby v kvalitě odpovídající původní smlouvě, pokud má CK možnost takové služby zákazníkovi nabídnout. Nedojde-li k uzavření takové nové smlouvy, je CK povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CK.
 2. z důvodu porušení povinnosti CK.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu porušení povinnosti CK stanovené smlouvou nebo z.č. 159/1999 Sb., je CK povinna vrátit zákazníkovi celou částku, kterou zaplatil CK. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno.
 3. z jakýchkoliv jiných důvodů nebo bez uvedení důvodu.

  Odstoupí-li zákazník od smlouvy v ostatních případech, je povinen uhradit CK stanovené odstupné dle čl.11. těchto podmínek.

  Odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CK musí být učiněno písemně dopisem nebo e-mailem, přičemž je účinné doručením druhé straně.

Odstupné:

V případě odstoupení od smlouvy zákazníkem nebo CK, vzniká-li zákazníkovi povinnost dle těchto podmínek uhradit CK odstupné. Toto odstupné, pro jehož výpočet je rozhodný den, kdy bylo písemné odstoupení od smlouvy doručeno druhému účastníkovi, je stanoveno v následující výši:

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR.
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 29 – 14 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 13 – 7 dnů před počátkem čerpání služeb 85 % z celkové ceny ve smlouvě
 6. odstoupení od smlouvy 6 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100% z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v majácích

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 29 – 15 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 14 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
746-SD-KO-LU, 578-IS-RM-SA

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 29 – 8 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 7 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
842-IS-CI-MJ, 844-IS-CI-NC, 845-IS-CI-CI, 846-IS-CI-VE, 847-IS-CI-BZ

 1. odstoupení od smlouvy do 90 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR
 2. odstoupení od smlouvy 89 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 59 – 43 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 42 až 29 dnů před počátkem čerpání služeb 65 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 28 až 15 dnů před počátkem čerpání služeb 90 % z celkové ceny ve smlouvě
 6. odstoupení od smlouvy 14 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt služeb 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
Kód objektu začínající 581/....

 1. odstoupení od smlouvy do 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR
 2. odstoupení od smlouvy 59 – 36 dnů před počátkem čerpání služeb 50% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 35 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
400/05-KV-OK-MN

 1. odstoupení od smlouvy do 60 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR
 2. odstoupení od smlouvy 59 – 30 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 29 – 22 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 21 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
359/...

 1. odstoupení od smlouvy do 90 – 60 dnů před počátkem čerpání služeb 20% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR
 2. odstoupení od smlouvy 59 – 46 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 45 – 16 dnů před počátkem čerpání služeb 50 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 15 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100 % z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
1318/...

 1. odstoupení od smlouvy do 42 dnů před počátkem čerpání služeb 30% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR
 2. odstoupení od smlouvy 41– 30 dnů před počátkem čerpání služeb 60% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 29 – 22 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 21 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100% z celkové ceny ve smlouvě

v případě služeb, jejichž součástí je ubytování v objektech s následujícím kódem:
1321/...

 1. odstoupení od smlouvy do 60 dnů před počátkem čerpání služeb 25% z celkové ceny ve smlouvě, nejméně však 60 EUR
 2. odstoupení od smlouvy 59 – 35 dnů před počátkem čerpání služeb 40% z celkové ceny ve smlouvě
 3. odstoupení od smlouvy 34 – 15 dnů před počátkem čerpání služeb 75 % z celkové ceny ve smlouvě
 4. odstoupení od smlouvy 14 – 7 dnů před počátkem čerpání služeb 85 % z celkové ceny ve smlouvě
 5. odstoupení od smlouvy 6 až 0 dnů před počátkem čerpání služeb či nenastoupení na pobyt 100% z celkové ceny ve smlouvě

Reklamace služeb

V případě jakýchkoliv nedostatků poskytovaných služeb nebo při vzniku škody zákazníkovi spojené s čerpáním služeb je nutné, aby zákazník na tyto nedostatky bez zbytečného odkladu upozornil majitele objektu nebo osobu jím pověřenou (uvedenou v Potvrzení o rezervaci). Pokud tato osoba nesjedná nápravu, je zákazník povinen neprodleně o vzniklé situaci telefonicky informovat CK. CK učiní patřičné kroky směřující ke sjednání nápravy, případně zajištění náhradního ubytování v nejbližším odpovídajícím objektu.

Pouze bezodkladné upozornění na nedostatky poskytovaných služeb může vést k jejich odstranění. Časové prodlení při uplatnění reklamace ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost jejího řádného vyřízení. V případě, že CK neplní řádně a včas své povinnosti vůči zákazníkovi dle uzavřené smlouvy nebo z.č. 159/1999 Sb., může zákazník svá práva z toho vyplývající uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení čerpání služeb, resp. v případě, kdy se služby neuskutečnily, v termínu do 3 měsíců ode dne, kdy měly služby dle smlouvy skončit, jinak tato práva zákazníka zanikají.

Je-li poskytnutí služeb zprostředkováno externím prodejcem, je tříměsíční lhůta dle předchozího odstavce zachována i v případě, že zákazník ve lhůtě reklamoval u tohoto externího prodejce.

CK se odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti může zprostit, prokáže-li, že takovouto škodu nezavinila sama CK, ani jiní CK sjednaní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci sjednaných služeb a škoda byla způsobena :

 1. zákazníkem,
 2. třetí osobou, která se neúčastnila na základě předchozí dohody s CK poskytování služeb,
 3. událostí, kterou CK nemohla odvrátit ani při vynaložení úsilí, které lze na ní požadovat.

Další ujednání

 1. K dovolené patří i večerní zábava, restaurace, bary, atd., které mohou působit hluk. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.
 2. Cestovní kancelář nezodpovídá za případné znečištění pláží či moře.
 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám je možný výskyt hmyzu v prostorách ubytovacích zařízeních. Pokud tato situace nastane, je nutné ji neprodleně řešit s majitelem nebo o ní informovat zaměstnance CK.
 4. klienti jsou povinni dodržovat domácí řád a noční klid, pokud jej nebudou dodržovat, může je majitel bez náhrady vykázat z apartmánu. CK v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost vůči klientům.
 5. Cestovní kancelář nezodpovídá za možnost vstupu a koupání domácích mazlíčků na pláži, poskytuje pouze ubytování domácích mazlíčků v apartmánech, u kterých je to na internetových stránkách uvedeno.

Zvláštní ustanovení

Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 z.č. 101/2000 Sb., uvedených v objednávce nebo smlouvě v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště nebo jiná kontaktní adresa, telefon, e-mail, pro potřeby CK nebo jejich externích prodejců, a to za účelem zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi buď písemně nebo elektronickou poštou. Informace o e-mailové adrese může CK shromažďovat a zpracovávat rovněž pro potřeby šíření obchodních sdělení dle z.č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění.

Poskytnuté osobní údaje je CK nebo jí pověřený zpracovatel oprávněn dle § 6 z.č. 101/2000 Sb. zpracovávat a shromažďovat po dobu 5 let. Po této době je CK povinna poskytnuté osobní údaje zlikvidovat. Zákazník rovněž prohlašuje, že je zmocněn a uděluje tímto souhlas dle § 5 odst. 2 z.č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených v objednávce nebo smlouvě, jejichž údaje zákazník CK pro účely zajištění služeb poskytne.

Souhlas se zpracováním osobních dat může zákazník nebo osoba jejíž osobní údaje zákazník CK poskytl, kdykoliv písemně odvolat. Zákazník také může odmítnout souhlas s využitím jeho e-mailové adresy pro zasílání jednotlivých zpráv dle z.č. 480/2004 Sb., v platném znění.

CK zajistí zpracování poskytnutých osobních údajů tak, aby zákazník ani osoby jejichž osobní údaje zákazník CK poskytl, neutrpěly újmu na svých právech a bude dbát o ochranu osobních údajů před nepovolaným zásahem.

Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu na webových stránkách.Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat však cestovní kancelář Adria Databanka nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech informací uvedených na serveru www.ubytovanie-chorvatsko.com Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží v cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané cestovní kanceláří.

Autorská práva

Informace a veškeré materiály zveřejněné na webových stránkách CK jsou určeny zákazníkům k jejich osobnímu nekomerčnímu využití. Není dovoleno je měnit, rozmnožovat, distribuovat, zobrazovat, prezentovat, publikovat nebo prodávat bez souhlasu vlastníka autorských práv. Webové stránky CK rovněž obsahují odkazy na webové stránky dalších osob, na jejichž činnost nemá CK vliv. Tyto odkazy jsou zde uvedeny pouze jako jeden z informačních zdrojů a za jejich obsah CK neodpovídá.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 02.01.2014, přičemž tímto dnem pozbývají platnosti předchozí podmínky.Footer image